Vår profil

Det gamle skolebygget på bildet er fra 1922 – til daglig kallt Bygg C. Her finner du i tillegg til 5.–7. trinn skolens bibliotek, keramikkrom, sløyd, tekstil, naturfagsrom samt skolekjøkkenet. I det nye bygget, Bygg A, finner du skolens administrasjon, 1.–4. trinn, musikkrommet, flerbruksrommet, verkstedet samt aktivitetsskolens spisesal og kontorer. I skolens gymbygg er det også et svømmebasseng som blir flittig brukt i forbindelse med svømmeopplæringen på 4. trinn samt av Aktivitetsskolen.

Visjon og satsningsområder

Skolens visjon er "En skole for alle med blikk for den enkelte".

Våre satsningsområder er:

  • Elevenes grunnleggende ferdigheter i å lese, regne, skrive, samt evnen til å uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy.
  • Elevene har bedre læringsresultater i norsk, matematikk, naturfag og engelsk.
  • Elevene opplever et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon.
  • Rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte lærere.

Høybråten skole står for en helhetlig praksis. Elever, foresatte og ansatte skal ha en felles oppfatning av hva skolen står for. Elever og foresatte skal oppleve at skole, lekselesing og aktivitetsskole skal gi bedre læringsutbytte. Vi arbeider for et høyt kunnskapsnivå på alle plan. Vi ønsker å gi våre elever et godt startgrunnlag for deres videre utvikling til voksne samfunnsborgere.

Fokusområder innenfor det fysiske og psykososiale miljøet

Vi har utarbeidet seks fokusområdet innenfor skolens fysiske og psykososiale miljø. Vi har hatt spesielt fokus på hvert av områdene i ca. en måned – uten å glemme skolens og trinnenes øvrige regler. Fokusområdene skal være en integrert del av skolens praksis.

Høybråten skole er også sertifisert som Miljøfyrtårn.

Praksisskole

Vi er praksisskole og tar i år mot studenter fra OsloMet – storbyuniversitet på flere trinn. Vi ser det som en viktig oppgave å bidra til at fremtidens lærere får et godt grunnlag før de skal ut i arbeidslivet å praktisere som lærere.

Skolens fokusområder