Stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning

Fra lærerstasjonen på 1. trinn.

Elementene i stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning kommer opprinnelig fra Australias ’Early Years Literacy Program’ og er tilpasset norske forhold. Modellen har en fast struktur og organisering. Fokuset er tilpasset opplæring. Elevene er organisert i grupper og arbeider på stasjoner. Strukturen sikrer at hver enkelt elev blir sett, får riktig vanskelighetsgrad på oppgavene og veiledning videre i sin utvikling. Organiseringen legger til rette for variert undervisning, motivasjon og mestring. Den tydelige organiseringen skaper forutsigbarhet og trygghet for elevene.

Veiledet lesing, skriving og regning

Stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning bygger på et helhetlig læringssyn der både det faglige innholdet og den sosiale interaksjonen kommer til sin rett. Den tydelige strukturen og organiseringen fremmer en dialogisk undervisning.

Veiledet lesing, skriving og regning er sentralt i stasjonsundervisningen. Formålet er å legge grunnlaget for at elevene skal bli gode lesere og utvikle hensiktsmessige strategier for leseforståelse i alle fag. Modellen for stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning er tilpasset 1. – 3. trinn.

Stasjonene

Øktene med stasjonsundervisning skal ha tydelige mål og kriterier. Underveisvurdering gir lærerne mulighet til å tilpasse og justere undervisningen for et bedre læringsutbytte, i tråd med krav i forskrift til opplæringsloven.

Elevene samles først foran SmartBoarden og får en rask gjennomgang av hva som skjer på de ulike stasjonene. Når vi har stasjonsundervisning, har vi alltid en lærerstasjon hvor den veiledede lesingen, skrivingen eller regningen foregår. Avhengig av mål for timen og fag varier stasjonene, men i norsk har vi også alltid en lese- og en skrivestasjon samt en stasjon for bruk av dagens app som f.eks. Aski Raski. I matematikk har vi også en stasjon for læringsbrett. Vi bruker DragonBox skole på 1. – 3. trinn. I tillegg har vi en regnestasjon og en konstruksjonsstasjon. Totalt er det fem ulike stasjoner inkludert lærerstasjon.

Modell for stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning

Modell for stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning

Balansert lese-, skrive- og matematikkopplæring

Kjernen i modellen er Balansert lese-, skrive- og matematikkopplæring. Veiledet lesing og skriving, er sentralt. Lese- og skriveferdigheter trenes ved bruk av tilpassede bøker der elevene er organisert i grupper på 3 – 6 elever. I innlæringen er det å lytte, snakke, lese og skrive likeverdige komponenter. Det samme gjelder for matematikkopplæringen.

Den profesjonelle læreren

Det er lærerens ansvar å tenke didaktisk, bruke faglig skjønn, holde seg oppdatert og ta initiativ til etterutdanning og kurs. Det er lederens ansvar å se til at ansatte har nødvendig kompetanse. Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet kan bistå med kursing og oppfølging av skolene.

Tidlig oppfølging

Tidlig oppfølging skal sikre eksplisitt, individuell opplæring i lesing og skriving innenfor den ordinære undervisningen. Elever som ikke utvikler tilstrekkelige lese- og regneferdigheter bør få intensive kurs av ressurslærer eller lærer fra MerLæringsteamet.

For å kartlegge elevene bruker vi blandt annet leseprotokoll (Running Record). Dette er et godt verktøy fra New Zealand Ministry of Education av Learning Media, tilpasset norske forhold. Dessuten er Lærerveiledningene til kartleggingsprøvene i regning og lesing på 1. – 3.trinn en god støtte i arbeidet.

Strategier og strukturer

Stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning legger til rette for tilpasset opplæring gjennom varierte arbeidsmåter, strategier og organisering. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i grunnopplæringen, nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Forutsigbarheten og tydeligheten i organiseringen er grunnlag for et godt læringsmiljø. I følge Læringsplakaten skal alle elever gis like forutsetninger for å utvikle evner og talent, individuelt og i samarbeid med andre. God underveisvurdering er et nødvendig redskap for å oppnå dette. Vurdering for læring betyr at læreren bruker informasjon om hva elevene mestrer til å justere undervisningen underveis.

Skole-hjem samarbeid

Et nært og godt samarbeid med foresatte er til elevenes beste. Bruk av lesemapper og tilpassede leselekser legger til rette for kontinuerlig dialog med foresatte om elevens utvikling. Foresatte kan også få støtte og veiledning ved å bruke leseguiden lærerne har laget. I tillegg kan foresatte inviteres til besøksdager for å observere en økt, skolen kan gi informasjon og kursing på foreldremøter, og lærerne kan veilede i utviklingssamtalene.