FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd der alle foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet ved Høybråten skole består av alle foresatte på skolen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som vanligvis består av foreldrekontaktene. FAU behandler saker på vegne av Foreldrerådet.

Vi bruker HFAU når det er snakk om Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg, og FAU når det er snakk om FAU generelt.

HFAU-styret er valgt av de foresatte og fungerer som et samarbeidsorgan mellom foresatte og skolen.