Permisjonsreglement

Høybråten skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Slik søker du:

  1. Skriv en kortfattet søknad
  2. Send søknaden til skolens postmottak postmottak@ude.oslo.kommune.no senest 3 uker før ønsket fri. Merk e-post med skolens navn

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Det innvilges ikke permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke kan søke om permisjon på sitt trossamfunns helligdager.