Ordensregler

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, f.eks. leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien.

Skolenes driftsstyre er gitt myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles behov. Driftsstyret kan også fastsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

Sanksjoner og erstatningsansvar

I følge forskriften er det ulike sanksjoner som kan benyttes ved brudd på reglene for orden og oppførsel. Vi kontakter hjemmet dersom vi anser at dette er nødvendig. Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, kan eleven / elevens foresatt bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell inkludert biblioteksbøker.

Regler for orden og oppførsel i Osloskolen

Orden og Oppførsel

Det ble vedtatt ny forskrift av Byrådet 3. juli 2018. Den nye forskriften tro i kraft 1. august 2018 - 

Regler for orden og oppførsel i Osloskolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. 

Mobiltelefon

I følge Driftsstyrets vedtak fra 2009, kan elevene ha med mobiltelefon på skolen. Følgende regel gjelder:

"Mobiltelefoner skal være avslått i skoletiden og til eleven har forlatt skolens område". Mobilen skal ligge i skolesekken.

Elever som har behov for å kontakte foresatte i skoletiden kan benytte en av skolens faste telefoner.