Digitale ferdigheter

Elevene i 4B fikk god hjelp fra elevene i 7D da de fikk sine læringsbrett.

Et tema som står sentralt er digitalisering. Den nye læreplanen i naturfag vil blant annet få en tydelig teknologidel, programmering kommer inn i flere fag og samfunnsfag vil få et spesielt ansvar for digitale ferdigheter inkludert nettvett og kildekritikk. Gjennom skolegangen skal elevene tilegne seg kompetanse på ulike områder og i mange fag. Det betyr at de skal tilegne seg og kunne anvende kunnskaper og ferdigheter av både sosial, praktisk, kognitiv, motorisk, kreativ og språklig art. Lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter er nødvendige for elevenes læring og forståelse. 

Forskning og erfaringer viser at økt bruk av læringsteknologi kan gi bedre tilpasset opplæring, økt motivasjon for læring samt bedre elevenes grunnleggende ferdigheter. I dag bruker de fleste elevene mer teknologi utenfor enn i skolen. De er godt kjent med bruk av smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner – men ikke nødvendigvis med tanke på læring. Det ønsker vi å gjøre noe med. Våre elever vokser opp i et samfunn i stadig endring – vi lever i en digital verden.

Digitalisering av Høybråten skole

Økt bruk av læringsteknologi innebærer mer enn innkjøp av et læringsbrett til hver elev – en iPad alene er ikke ensbetydende med bedre kvalitet på undervisningen og læringen som skjer i skolen. Vi må gjøre et grundig forarbeid – og prosessen startet allerede høsten 2018. Det ble tidlig bestemt at vi skulle satse på læringsbrett fremfor datamaskiner, først og fremst fordi man kommer raskere i gang man, de gir en mer dynamisk tilnærming til læring, og tilbyr læringsappliksjoner som er tilpasset skolens prioriterte undervisningsmetoder og læringsstrategier. Skolen har valgt å bruke iPad som læringsbrett siden tilgangen på læringsapplikasjoner (apper) er størst og erfaringer fra andre skoler sier at dette er det beste valget ut ifra dagens tilbud. Lærings­brettene skal brukes som verktøy når det kan gi elevene våre økt læringsutbytte.

Skal vi være klare til å møte kravene i de nye læreplanene, må vi begynne nå. Siden skolestart høsten 2019 har vi jobbet med utrulling av læringsbrett til alle elevene på skolen. Klassene til Sigrun (3C), Marita (4B) og Birthe (7D) har hjulpet elevene i alle de andre klassene på skolen. De har gjort en kjempejobb – både elevene og ikke minst de tre kontaktlærerne. Tusen takk! 

I løpet av våren 2019 og skoleåret 2019-20 vil alle ansatte ved Høybråten skole jobbe mye med å finne de beste appene og hvordan bruke disse på en best mulig måte slik at de gir merverdi i forhold til elevenes læring. Vi skal bruke læringsbrett der det gir mer og bedre læring enn det vi ville fått uten bruk av disse. Målet med implementering av læringsteknologi er økt læringsutbytte og motivasjon for elevene. Vi ønsker at elevene skal være aktive i sin læring.