Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • Styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole.
  • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser.
  • Gi brukerne og ansatte reell innflytelse på skolens virksomhet.
  • Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets hovedoppgaver er å ha ansvar for:

  • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer.
  • Å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen.
  • At skolen driver skolebasert vurdering.
  • Å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder og skal forberede sakene som Driftsstyret skal behandle. Rektor skal også følge opp de vedtakene som Driftsstyret vedtar.

Foreldre / foresatte som ønsker å delta i Driftsstyret melder sin interesse til FAU. Elever kontakter skolens Elevråd.