Ordensregler

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, f.eks. leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien.

Skolenes driftsstyre er gitt myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles behov. Driftsstyret kan også fastsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

 

§ 4 Regler for orden

Elevene skal...

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

 

§ 3 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder...

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare å skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk / snus
 • å ha med og / eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

Sanksjoner og erstatningsansvar

I følge forskriften er det ulike sanksjoner som kan benyttes ved brudd på reglene for orden og oppførsel. Vi kontakter hjemmet dersom vi anser at dette er nødvendig. Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, kan eleven / elevens foresatt bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell inkludert biblioteksbøker.

Orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Drawing of a city